PARAGRAFY

Váhy dělíme na dvě základní kategorie podle metrologické kvalifikace.

Jsou jimi:

Kontrolní - provozní, někdy též zvané technologické váhy

Kontrolní (technologické) váhy jsou takové, které bývají běžně užívány v procesu výroby pro kontrolu hmotnosti nebo počtu kusů a není přes ně realizován přímý obchodní styk. Přesnost těchto vah je již v dnešní době prakticky stejná jako u stanovených měřidel. U kontrolní váhy lze na přání vystavit odbornou váhařskou firmou tzv. kalibrační list. To znamená, že firma váhu přezkoušela etalonovým závažím podle stejné metodiky, jako se zkoušejí stanovená měřidla. Výsledky této zkoušky jsou zaneseny do protokolu, který je Vašim interním dokladem o skutečných parametrech této konkrétní váhy v den předání. U kontrolních vah se doporučuje přezkoušení odbornou firmou pomocí etalonového závaží po určité době, kterou si sami určíte. V praxi si firmy běžně určují dobu od 6ti měsíců do 2 let dle svých vnitřních potřeb. Přes tyto váhy není možno provádět přímý obchodní styk, tj. fakturovat, hotově platit atd.

Poznámka: V některých případech (např. při zavádění systému ISO) si firmy sami určí, že na místa kontrolních provozních vah chtějí stanovená měřidla nebo jsou na některých místech přípustná kontrolní - kalibrovaná měřidla, která odborná vahařská firma periodicky přezkušuje etalonovým závažím a parametry váhy dokladuje kalibračním listem. Toto však plně závisí na vůli zákazníka.

Stanová měřidla dle ČN 45501

Stanovená měřidla jsou taková, která byla před uvedením na trh předložena ke zkouškám Českému metrologickému inspektorátu a byla přezkoušena dle ČN - EN 45501. Tyto zkoušky proběhly úspěšně a ČMI vydal " Rozhodnutí o schválení typu měřidla " a přidělil měřidlu číslo typového schválení, tak zvané TCM. Příklad: TCM 128/96 - 2038. Toto je dokladem, že tato měřidla splňují parametry požadované výše uvedenou normou.

Tato měřidla se při uvedení do provozu úředně ověřují tzv. cejchují a platnost této zkoušky je určena dle typového schválení většinou na dva roky. Po uplynutí této doby je třeba váhu znovu ocejchovat. Důkazem o platnosti cejchování je vylepená úřední metrologická značka nebo plomba na váze. Po dobu platnosti cejchování nesmí být tyto úřední značky poškozeny. Na výslovné přání zákazníka je možno zprostředkovat u ČMI tzv. "Potvrzení o ověření stanoveného měřidla", které ČMI vydává za úplatu a je nepovinným doplňkovým dokladem např. pro archivaci u metrologa firmy.

Rozlišujeme měřidla čtvrté, třetí, druhé a první třídy. Třída je dána jak typem váhy, tak počtem tzv. cejchovních dílků (na kolik dílků je rozdělen celý rozsah váhy), tak možnými odchylkami od stanovené přesnosti, které pro onu třídu připouští norma ČN - EN 45501. Celou obsáhlou normu si můžete objednat na stránkách Českého normalizačního institutu.

Přes tyto měřidla je možno provádět přímý obchodní styk, tj. fakturovat na základě naměřených hodnot. Převážná většina běžných dostatečně přesných měřidel je měřidlem III. třídy. Příkladem měřidla III. třídy je obchodní váha na pultech obchodů nebo expediční váha příkladem II. a I. třídy jsou laboratorní a analytické váhy. Méně přesná měřidla IV. třídy se dnes již používají méně.

Naše firma dodává prakticky ve více než 90 % případů již jen stanovená měřidla.

>>nahoru